logo-losimbi

Cleanstar Mozambique เรากลุ่มที่จะทำการบูรณาอาหารตามมาด้วยในการคุ้มครองป่าในเชิงธุรกิจ

เราพร้อมจะทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่จะเน้นไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกรูปใหม่ที่จะต้องเป็นประโยชน์สำหรับชาวโมซัมบิกแล้วแก้ไขเรื่องปัญหาความยากจน แล้วป้องกันความสูญเสียในเรื่องชีวภาพในหลายๆ ด้านเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ต่อด้วยการดูแลในเรื่องของสุขภาพของชาวชนบทในแถบทวีป แอฟริกา

ทีมงานพร้อมจะทำให้เมืองกลับมามีสภาพพร้อมสมบูรณ์มากที่สุดแล้วมียอดการผลิตอาหารให้ได้มากพอ และดูแลครัวเรือนในเรื่องของพลังงานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาดียิ่งขึ้น แล้วเราก็จะทำการร่วมมือกับชุมชนในการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นธุรกิจการเกษตรเพาะปลูกเมื่อทำผลผลิตได้ดีทางเราพร้อมตอบแทนผู้ที่ทำงานร่วมกับเรา

ทางเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้พร้อมจะมอบสิ่งแปลกใหม่มาให้ดูกันอยู่เสมอ แล้วในอนาคตจะทำการลงทุนแล้วทำการค้าในฝั่งยุโรป สหรัฐอเมริกา , ออสเตรเลีย เป็นต้น