เชื่อว่าคงได้รู้จักกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) กันไปคร่าวๆ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติมันยังมีเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานนี้อยู่โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังต้องการเรียนรู้อย่างมากว่ามันคืออะไรกันแน่ อีกทั้งหากใครที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือต้องรู้จักกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ให้มากขึ้นกว่าเดิม รับรองได้ว่าคุณจะเป็นหนึ่งของคนที่ทำเพื่อโลกนี้ได้อย่างแน่นอน

รายละเอียดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001)

กับการที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO มีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการอันเกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือ มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการบริหารจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการค้า และองค์กรอื่นๆ อีกมาก เป้าหมายสำคัญของเรื่องนี้คือต้องการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้เหลือราวๆ 60% เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในฐานะของการเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่หลักในเรื่องการสร้างเสริมประสิทธิภาพ สร้างเสริมคุณภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้มีความทัดเทียมกับบรรดาประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ที่ถือเป็นมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการฉบับใหม่อันได้รับการพัฒนาขึ้นมา ประเด็นหลักๆ คือช่วยในเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ สมรรถนะขององค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพ ช่วยอนุรักษ์เรื่องของพลังงานให้ได้ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายาสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ก็เพื่อต้องการให้องค์กรได้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการด้านพลังงานของตัวองค์กรด้วยวิธีบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 9001, ISO 14001 ซึ่งทุกๆ องค์กรน่าจะทำกันอยู่แล้ว
  • ใช้ให้เป็นเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติกับมาตรฐานอื่น การวัด เรื่องการจัดทำระบบเอกสาร การออกผลรายงาน ผลของการปรับปรุงเกี่ยวกับพลังงานกับการจัดการ โครงการที่มีความเกี่ยวข้องพร้อมทั้งเรื่องการลดการปลดปล่อยปริมาณของก๊าซเรือนกระจก
  • เพื่อให้องค์กรควบคุมส่งมอบเกี่ยวข้องเรื่อยไปจนถึงห่วงโซ่ด้านการผลิตเพื่อการสนับสนุนอันก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
  • เพื่อให้องค์กรเกิดการปรับปรุงเรื่องการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าต่อเรื่องการลงทุน เป็นการลดค่าใช้จ่ายแต่ช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต
  • เป็นการสนับสนุนด้านของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านประสิทธิภาพของพลังงาน

เพื่อต้องการให้องค์กรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพลังงานออกมาเป็นรูปธรรม สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงเพื่อให้เกิดการแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง