น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรสำคัญของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้ เราผูกพันกับน้ำมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแล้วตอนนั้นเรานอนอยู่ในถุงน้ำคล้ำนั่นไง ทีนี้มนุษย์เราก็ฉลาดมากที่นอกจากจะนำน้ำมาเป็นเครื่องมือในการอุปโภค บริโภคแล้ว ยังมีการใช้น้ำให้เกิดพลังงานอีกด้วย พลังงานน้ำคืออะไร

พลังงานน้ำคืออะไร

คำว่า พลังงานน้ำ จริงๆ แล้วมีมานานมากในสังคมไทยเรา แต่อยู่ในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นกล่าวคือ เราหยิบพลังงานน้ำมาใช้เพื่อให้เป็นพลังงานทางเลือกด้วย วิธีการด้วยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นมา จากนั้นก็ใช้แรงดันของน้ำไปดันกังหันไฟฟ้าเพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้า นำพลังงานไฟฟ้านั้นมาเก็บไว้ หรือแจกจ่ายออกไปให้ประชาชนได้ใช้กัน พลังงานน้ำจึงสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน

พลังงานน้ำคือพลังงานสะอาด

การนำน้ำมาหมุนเวียนทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า ผ่านกังหันไฟฟ้านั้น ถือว่าเป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่ดีมาก เพราะพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากวิธีนี้นับว่าเป็นพลังงานสะอาดอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเลย มีเพียงก๊าซบางอย่างที่ปล่อยออกมาจากเครื่องกังหันไฟฟ้า แต่นับว่าน้อยมากแทบจะไม่ทำให้เกิดมลพิษเลย อีกทั้งการสร้างเขื่อนก็จะเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่ ดูแลป่าและอนุรักษ์ระบบนิเวศไปด้วยในตัว

ประโยชน์ทางอ้อม

นอกจากการสร้างเขื่อน สร้างอ่างเก็บน้ำ จะเป็นการเก็บรวบรวมน้ำเอาไว้ใช้สำหรับทำพลังงานกระแสไฟฟ้าแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่พลังงานน้ำให้ประโยชน์ทางอ้อมผ่านระบบเขื่อนก็คือ การสร้างแหล่งน้ำรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในฤดูแล้งทั้งการใช้ในภาคครัวเรือน และภาคเกษตรกรรม เพราะหากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำกันไว้ น้ำจะถูกระบายออกไปหมดตามทางเดินของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งการปล่อยแบบนั้นจะทำให้น้ำหมดไวและไม่เพียงพอต่อการใช้ สองแหล่งเก็บน้ำเหล่านี้ยังเป็นด่านสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุอุทุกภัยด้วย มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจะถูกรองรับด้วยเขื่อนในปริมาณที่แตกต่างกัน แล้วค่อยๆ ระบายออกไปทำให้ชาวบ้านไม่เจอมวลน้ำขนาดใหญ่จนกลายเป็นน้ำท่วมได้

พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง

อีกหนึ่งรูปแบบการนำพลังงานน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือ การใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง กล่าวคือ การสร้างพื้นที่เอาไว้เมื่อนำขึ้นก็จะเอ่อล้นขึ้นมา พอน้ำลงก็จะยุบตัวลง ซึ่งน้ำที่ยุบตัวลงนี้แหละจะถูกดึงไหลลงไปตามแรงดึงดูดของโลกเพื่อให้ไปกระทบกับกังหันไฟฟ้าเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า วิธีนี้ใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้ข้อเสียคือน้ำขึ้นน้ำลงไม่สามารถกำหนดได้อย่างสมบูรณ์ทำให้การสร้างไฟฟ้าไม่เสถียรเท่าไร เห็นความสำคัญของพลังงานน้ำแบบนี้ก็ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะทุกคน