post

มาตรฐานระบบการทำงานของการจัดการด้านพลักงาน (ISO 50001)

เชื่อว่าคงได้รู้จักกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) กันไปคร่าวๆ แล้ว แต่ในทางปฏิบัติมันยังมีเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานนี้อยู่โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังต้องการเรียนรู้อย่างมากว่ามันคืออะไรกันแน่ อีกทั้งหากใครที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือต้องรู้จักกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ให้มากขึ้นกว่าเดิม รับรองได้ว่าคุณจะเป็นหนึ่งของคนที่ทำเพื่อโลกนี้ได้อย่างแน่นอน

รายละเอียดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001)

กับการที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO มีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการอันเกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือ มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการบริหารจัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการค้า และองค์กรอื่นๆ อีกมาก เป้าหมายสำคัญของเรื่องนี้คือต้องการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้เหลือราวๆ 60% เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในฐานะของการเป็นหน่วยงานรับรองแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่หลักในเรื่องการสร้างเสริมประสิทธิภาพ สร้างเสริมคุณภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้มีความทัดเทียมกับบรรดาประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ที่ถือเป็นมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการฉบับใหม่อันได้รับการพัฒนาขึ้นมา ประเด็นหลักๆ คือช่วยในเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ สมรรถนะขององค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพ ช่วยอนุรักษ์เรื่องของพลังงานให้ได้ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายาสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) ก็เพื่อต้องการให้องค์กรได้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการด้านพลังงานของตัวองค์กรด้วยวิธีบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 9001, ISO 14001 ซึ่งทุกๆ องค์กรน่าจะทำกันอยู่แล้ว
 • ใช้ให้เป็นเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติกับมาตรฐานอื่น การวัด เรื่องการจัดทำระบบเอกสาร การออกผลรายงาน ผลของการปรับปรุงเกี่ยวกับพลังงานกับการจัดการ โครงการที่มีความเกี่ยวข้องพร้อมทั้งเรื่องการลดการปลดปล่อยปริมาณของก๊าซเรือนกระจก
 • เพื่อให้องค์กรควบคุมส่งมอบเกี่ยวข้องเรื่อยไปจนถึงห่วงโซ่ด้านการผลิตเพื่อการสนับสนุนอันก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
 • เพื่อให้องค์กรเกิดการปรับปรุงเรื่องการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่าต่อเรื่องการลงทุน เป็นการลดค่าใช้จ่ายแต่ช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต
 • เป็นการสนับสนุนด้านของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านประสิทธิภาพของพลังงาน

เพื่อต้องการให้องค์กรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพลังงานออกมาเป็นรูปธรรม สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงเพื่อให้เกิดการแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

post

ISO 50001 การพัฒนาจัดการพลังงานที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

Energy management

ปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกต้องให้ความตระหนักอย่างมากด้วยส่วนหนึ่งคือต้นทุนพลังงานยุคนี้ปรับตัวสูงขึ้นอีกทั้งในอนาคตพลังงานอาจหมดลง การมีระบบการจัดการพลังงานจึงต้องเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการช่วยเหลือพลังงานในองค์กรอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลายปีมานี้องค์กรใหญ่ๆ ค่อนข้างให้ความสำคัญกับต้นทุนแบบอื่นมากกว่า เช่น ยอดขาย, การสั่งซื้อ ทว่าพอราคาพลังงานเริ่มสูงก็ทำให้พวกเขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น

องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานพยายามมองหามาตรการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงไปของโลกตามมาตรฐาน ISO จึงมีการจัดทำมาตรฐาน ISO 50001 ขึ้นมา อันเป็นระบบของการจัดการพลังงานต่อองค์กรต่างๆ ให้เอาไปใช้ ช่วยควบคุมพร้อมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รองรับวิกฤตพลังงาน ลดปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น จริงแล้ว ISO 50001 เริ่มประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2554 ทว่ามาจนถึงวันนี้การได้รับการรับรอง ISO 50001 ยังถือว่าน้อยมากเนื่องจากยังนับเป็นมาตรฐานใหม่อีกทั้งผู้ประกอบการหลายรายยังแค่เริ่มต้นศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามได้มีการระบุถึงประโยชน์ของ ISO 50001 เอาไว้อย่างน่าสนใจ

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • มีการจัดการพลังงานแบบเป็นระบบ รู้สภาพการใช้พลังงานขององค์กร รู้วิธีจัดการควบคุมว่าตรงไหนใช้มากไปเกินกำหนด เกิดการวางแผนพร้อมปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ต่อไป
 • สร้างดัชนีชี้วัดด้านพลังงานขององค์กร และผู้บริหารใช้ติดตามการปฏิบัติของทุกพื้นที่ที่เกิดการใช้พลังงาน เกิดการควบคุมให้ใช้พลังงานตามความเหมาะสม
 • มีการควบคุมปฏิบัติงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงาน ทำให้คนปฏิบัติงานเองก็รู้เรื่องการควบคุมให้เหมาะสม ติดตาม พร้อมปรับปรุงแก้ไขได้
 • ตรวจวัดการใช้พลังงาน ประสิทธิภาพของบรรดาเครื่องจักรให้เป็นระบบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • มีการยอมรับในระดับสากล สร้างภาพลักษณ์ดีๆ ให้กับองค์กรพร้อมทำ CSR ไปในตัว
 • ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแบบยั่งยืน ช่วยพัฒนาองค์กรให้แข่งขันในตลาดได้อย่างน่าสนใจ
 • เกิดการติดตามกฎหมายด้านพลังงานอย่ามีระบบพร้อมควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • มีความตระหนักพร้อมอยากมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานจากพนักงานทุกๆ ระดับ

อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงาน ประโยชน์ต่อประเทศไทย และประโยชน์ต่อโลกใบนี้ที่เราอาศัยกันอยู่ หากทุกองค์กรเริ่มต้นจากตนเอง ร่วมกันรักษามาตรฐาน ISO 50001 กันจะยิ่งทำให้โลกของเราสดใสมากขึ้นกว่าเดิมและยังช่วยสร้างคุณภาพดีๆ ให้กับองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ